អំពីពួកយើង

Name   :    HEM SOKSARAY    

Scool   :     UNIVERSITY OF BATTAMBANG

Field    :      Financial and Bank

Year    :      3

Email   :      hemsoksaray007@gmail.com